VÄNERSBORGS IDROTTSMUSEUM

VÄNERSBORGS IDROTTSMUSEUM BEVARAR FÖREMÅL OCH MINNEN FRÅN STADENS IDROTT GENOM TIDERNA.
Tiden för den organiserade idrottens genombrott i vårt land anges vanligtvis till 1880-talet.
Även i Vänersborg har vi idrottsliga anor genom särskilda föreningar från andra hälften
av 1800-talet. Den äldsta kända föreningen av idrottskaraktär i vår stad är Venersborgs Frivilliga Skarpskyttecorps, som bildades 1861 och ombildades 1885 till Vänersborgs Skyttegille. Det finns också uppgifter om att Wenersborgs Skridskoklubb bildades 1872 och att två föreningar tillkom 1887 nämligen Venersborgs Gymnastik- och Fäktklubb och Venersborgs Qvinliga Gymnastikförening.

Under senare tid har idrottsfolket och andra berörda parter i vårt land alltmer kommit att inse att det är hög tid för att dokumentera och klargöra idrottens utveckling i olika avseenden. Därför har föreningsprotokoll och andra skriftliga källor insamlats tillsammans med föremål av alla slag knutna tillidrottsverksamheten såsom äldre idrottsredskap, dräkter och idrottstroféer. Målet för denna verksamhet har sedan varit att visa föremålen för allmänheten i ett idrottsmuseum.
Frågan om inrättandet av ett sådant museum i Vänersborg aktualiserades på allvar genom en motion från S. Gunnar Peterson till kommunfullmäktige i Vänersborg den 20 mars 1987. Ärendet remitterades till Kultur- och Turistnämnden och till kommun- styrelsen. Samtliga kommunala instanser ställde sig mycket positiva till motionens förslag om inrättandet av ett lokalt idrottsmuseum. Det vidtogs dock inte några praktiska åtgärder, t ex i form av ekonomiska anslag etc från kommunens sida, för förverkligandet av ett idrottsmuseum.

Den 28 december 1988 bildades Vänersborgs Idrottshistoriska Förening (VIHF) vid en sammankomst på Café Näckrosen i Vänersborg, bl a i syfte att försöka förverkliga idén om ett lokalt idrottsmuseum. Den första styrelsen bestod av Carl-Martin Björkkvist, ordförande, Göran Ericson, v.ordförande, S. Gunnar Peterson, sekreterare, Johan Gustavsson, kassör och Ivan Nymark, studieledare. Suppleanter var Olle Strand och Bo Tallbo.

Den nybildade föreningens mål och syfte framgår närmast i föreningsstadgarnas § 1 ”Vänersborgs Idrottshistoriska Förening har till syfte att dokumentera kommunens idrottshistoria samt att insamla föremål och liknande från idrottslig verksamhet under gångna skeden samt vårda, bevara och visa dessa i ett särskilt idrottsmuseum. I sin verksamhet skall föreningen därjämte söka anordna stimulerande idrottshistoriska kulturarrangemang såsom föredrag bildvisning etc”.

En av föreningens första stora arbetsuppgifter vara att skaffa fram en lokal för det till tänkta idrottsmuseet. Ett par förslag vaskades så småningom fram, bl a en lokal i idrottshuset, som dock visade sig vara i minsta laget. Vid ett fortsatt sökande stannande föreningen under hösten 1990 för Vänersborg Museums lediga lokaler i källarplanet till det s k B-huset på Huvudnässkolan. Dessa lokaler omfattade två tämligen rymliga källarrum. Det ena av rummen avdelades till ett lokalt idrottsmuseum för Vänersborg medan det andra överläts till Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS), som sökte lokal på olika platser för ett planerat idrottsmuseum för Västergötland.

Kungen och Silvia

Ett ganska omfattande arbete gjordes för att få lokalerna användbara som idrottsmuseum. En hel del snickeri-, målnings-, rör- och elinstallationsarbete måste utföras. Bland föreningens medlemmar fanns skickliga yrkesmän av alla de kategorier som erfordrades och arbetet utfördes helt utan ersättning. Det var många hundra timmar av ideellt arbete.

Lördagen den 6 april 1991 var det dags för en festlig invigning av de båda lokalerna. Stadsmusikkåren inledde med ett musikprogram varefter invigningstalet hölls av den mycket idrottsintresserade f d landshövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofsson. Idrottsmuseet firade sitt 20-årsjubileum den 9 april 2011 med en välbesökt utställning av gamla tvåhjuliga fordon.

Under 1994 besöktes museerna av kung Karl-Gustav och drottning Silvia. Det får väl sägas vara det mest celebra gästerna som besökt Vänersborgs Idrottshistoriska Museum.
De båda museerna har efter hand fyllts med montrar och idrottsföremål från gångna tider. Detta var också den idrottshistoriska föreningens förhoppning att det intressanta föremålsbeståndet skulle växa och kunna visas så att dagens och morgondagens släkten skall få en uppfattning av hur vår största folkrörelse, idrotten, utvecklats genom tiderna.

Fr o m 1 januari 2012 hölls museet öppet, bemannat av styrelsen, varje helgfri lördag mellan kl.11-15. Varje måndag förmiddag träffades styrelsen för att arbeta med museets samlingar.
Många föreningar höll också sina möten i museet. Efterhand försvann den delen av museet som tillhörde Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap, p g av att de inte

hade möjlighet att betala hyran. När det stod klart att även Huvudnässkolans B-hus, där museet fanns, skulle rivas flyttades flertalet av sakerna till Lindgårdens källarplan. Däremot finns Bror Focks, Tor Wiboms och Arne Anderssons prissamlingar åter på Idrottshuset, därifrån de kom en gång. Dessutom finns några montrar i foajén på Arena Vänersborg.

FRAMTIDEN ?

Trots dessa motgångar lever Vänersborgs Idrottshistoriska Förening (VIHF) vidare. I dag finns drygt 200 st enskilda medlemmar och c 20 st föreningar. Sin möteslokal har styrelsen numera i Allaktivitetshuset Fregatten. Under 2014 har man genomfört ett ”Hockeycafé”, med Ulf Sterner, som gäst, deltagit på Aqua Blå, genomfört en ”Nostalgi-kväll” i samband med att ”Sportcentrum” firade sitt 50-årsjubileum (1964-2014),  arrangerat ”Idrottsnostalgi i Vargön”, genomfört ett ”Motorcafé” med Arne Hertzsom huvudperson samt deltagit på Vänersborgs IF:s  ”Julmarknad”.

Vad skall hända med alla sakerna som ligger i Lindgårdens källare? Det finns förslag på att under 2015 återöppna Idrottsmuseet i det nyrenoverade Idrottshuset. Detta då i de lokaler som finns i källarplanet och som längre tillbaka bl a användes som vandrarhem.

VIHF SER MED TILLFÖRSIKT FRAM EMOT 2015 !

UPPDATERAD: 07 JUN 2016 15:54 Skribent: Lars-Göran Bengtsson